Facebook
Google+
Instagram
Rewelacyjne kominki gazowe
Rewelacyjne kominki gazowe Kliknij koniecznie. Zdziwisz się jak to działa.
Specjalnie dla Państwa  zamontowaliśmy na ekspozycji kominek gazowy. Zapraszamy serdecznie. Od niedawna pracujemy również w soboty.
Więcej
Piece kaflowe SOMMERHUBER
Piece kaflowe SOMMERHUBER Duże formy kafli, harmonia przez kontrasty, cudowne projekty, piękno w najczystszej postaci... 
Więcej
ZACHWYCAJĄCE PIECE
ZACHWYCAJĄCE PIECE Re­tro ele­gan­cja, szyk no­wo­cze­sne­go wzor­nic­twa. Nie­miec­kie pie­ce wol­no­sto­ją­ce to naj­lep­sza al­ter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych ko­min­ków. Wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, cha­rak­te­ry­zu­ją się pięk­ny­mi de­ta­la­mi.
Więcej

Oferta produktowa

Obudowy kominkowe Technologia
Obudowy kominkowe Technologia
Wkłady kominkowe
Wkłady kominkowe
Wkłady z płaszczem wodnym
Wkłady z płaszczem wodnym
Zduńskie paleniska piecowe
Zduńskie paleniska piecowe
Piecyki kominkowe na drewno
Piecyki kominkowe na drewno
Piecyki kominkowe z płaszczem wodnym
Piecyki kominkowe z płaszczem wodnym
Piecyki kominkowe na pellet
Piecyki kominkowe na pellet
Piecyki na pellet z płaszczem wodnym
Piecyki na pellet z płaszczem wodnym
Kuchnie wolnostojące
Kuchnie wolnostojące
Promocje-Wyprzedaż
Promocje-Wyprzedaż
Wkłady kominkowe na gaz
Wkłady kominkowe na gaz
Akcesoria do kominków
Akcesoria do kominków
zobacz pełną ofertę
Strefa dla Architektów
Strefa dla Architektów
Strefa architekta w dążeniu do idealnego kominka…
Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.

Czytaj więcej
Hoxter - ważne informacje
Hoxter - ważne informacje
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach.
Czytaj więcej
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
Dlaczego? Ponieważ przy budowie pieca kaflowego tańsze rozwiązanie nigdy nie okazuje się lepsze...
Czytaj więcej
Hase. Zachwycające piece!
Hase. Zachwycające piece!
Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier. 
Wszystko przemawia za piecami Hase. 

Czytaj więcej
Hoxter wodny
Hoxter wodny
De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia.
Czytaj więcej
Kominki na gaz
Kominki na gaz
Kominki gazowe to nie tylko elegancki design i wizja żywego ognia, to także bezproblemowa obsługa i możliwość montażu w każdym miejscu. Jakie są zalety posiadania urządzenia grzewczego na gaz?
Czytaj więcej